Образец договор уступки долга: Договор уступки права требования и перевода долга по договору подряда образец 2022 года — Оренбург

Содержание

Шаблон документа Договір про відступлення права вимоги (укр, между резами по номиналу)

ДОГОВІР № Номер договору

ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ

 

м. місце укладення договору

дата укладення договору
р.

Повне найменування
в особі Посада в род. відмінку
ПІБ в род. відмінку
, що діє на підставі Підстава діяльності представника
(надалі – «Первісний кредитор»), з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП
, що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі — «Первісний кредитор»), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство
 ПІБ повністю
(надалі — «Первісний кредитор»), з однієї сторони, та

Повне найменування
, в особі Посада в род. відмінку
 ПІБ в род. відмінку
, що діє на підставі Підстава діяльності представника
(надалі — «Новий кредитор«), з іншої сторони

ФОП ПІБ ФОП
, що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі -«Новий кредитор»), з іншої сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство
 ПІБ повністю
(надалі — «Новий кредитор»), з іншої сторони

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цей Договір про відступлення права вимоги (надалі – «Договір») про наступне.

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор повністю приймає на себе право вимоги, що належить та буде належати Первісному кредиторові, і стає кредитором за назва договору за яким відступається право
(далі — Основний договір), укладеним між Первісним кредитором та юридичною особою – Повне найменування
, код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ
, Адреса місцезнаходження (юридична адреса)
  (далі — Боржник).

1.2. За цим Договором Новий кредитор повністю одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника належного виконання зобов’язань за Основним договором у сумісума відступлених прав вимоги (=сума боргу)
 (сума відступлених прав вимоги (=сума боргу), прописом (укр.)
) грн.

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор повністю приймає на себе право вимоги, що належить та буде належати Первісному кредиторові, і стає кредитором за назва договору за яким відступається право
(далі — Основний договір), укладеним між Первісним кредитором та фізичною особою — підприємцем – ПІБ ФОП
, ідентифікаційний номер Інд. податковий номeр
, Юридична адреса
  (далі — Боржник).

1.2. За цим Договором Новий кредитор повністю одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від Боржника належного виконання зобов’язань за Основним договором у сумісума відступлених прав вимоги (=сума боргу)
 (сума відступлених прав вимоги (=сума боргу), прописом (укр.)
) грн.

2. Порядок приймання – передачі  документації.

Повідомлення боржника про відступлення права вимоги

2.1. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують передачу Первісним кредитором Новому кредитору всіх оригіналів документів на підтвердження права вимоги за Основним договором.

2.2. Одночасно з підписанням цього Договору Первісний кредитор передає Новому кредитору обов’язок повідомлення до Боржника про відступлення права вимоги за основним зобов’язанням. Обов’язок направлення повідомлення Боржнику покладається на Нового кредитора. 

3. Відповідальність Сторін і вирішення спорів

3. 1. Цей Договір та будь-які правовідносини, що виникають з нього, регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України.

3.2. Сторони погоджуються докладати зусиль до вирішення будь-яких спорів, протирічь чи претензій між Сторонами, що виникають у зв’язку з цим Договором включаючи, але не обмежуючись строком дії або існування Договора та/або цього пункту, або припинення, укладення чи виконання  Договора шляхом взаємних консультацій та переговорів. Всі спори, що виникають або можуть виникнути у зв’язку з договором, мають бути вирішені сторонами мирним шляхом.

3.3. Всі спори, протиріччя або вимоги, що виникають із цього Договору або у зв’язку з ним,  зокрема, його тлумачення, виконання, порушення, припинення  або недійсності, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

3.4.  Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від нею заходів для належного виконання зобов’язання.

3.5. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили.

3.6. Первісний кредитор не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником зобов’язань, право на вимогу яких відступається згідно з цим Договором.

3.7. Новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків у випадку неповідомлення або неналежного повідомлення Боржника про заміну кредитора у зобов’язанні та/або невиконання Боржником Основного зобов’язання.

4. Ціна Договору та порядок розрахунків

4.1. Сума відступлених прав вимоги становить сума відступлених прав вимоги (=сума боргу)
 (сума відступлених прав вимоги (=сума боргу), прописом (укр.)
) гривень.

4.2. Новий кредитор зобов’язується сплатити Первісному кредитору номінальну вартість відступленого права вимоги, яка становить 100000
 (100000, прописом (укр. )
) гривень в строк сума відступлених прав вимоги
.

4.2. Новий кредитор зобов’язується сплатити Первісному кредитору номінальну вартість відступленого права вимоги, яка становить 100000
 (100000, прописом (укр.)
) гривень в строк і в порядку, визначеному в Додатку 1 до цього Договору.

5. Строк дії Договору та інші умови

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

5.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

5.3. Відступлення вимоги згідно з цим Договором не тягне за собою ніяких змін умов Основного договору.

5.4. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

5.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у випадку, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами або їх уповноваженими представниками.

5.6. Цей Договір складений українською мовою у трьох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. 

6. Місцезнаходження і реквізити сторін

Первісний кредитор

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р IBAN
в Назва банку

МФО МФО банку

Первісний кредитор

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р № рахунку
в Назва банку
МФО МФО банку

Первісний кредитор

Громадянин(ка)Громадянство
 ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу(Назва документа, що посвідчує особу
):Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу
, виданий Ким виданий паспорт/ін. документ, що посвідчує особу
 від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса фактичного проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса реєстрації місця проживання:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Телефон:Номер телефону №1

E-mail: E-mail

Платник податку на загальній системі

ІПН Інд. податковий номeр

Платник податку на загальній системі, не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), платник ПДВ, ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі

ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі, не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), платник ПДВ, ІПН Інше 1

За Первісного кредитора 

Посада представника

_______________________ ПІБ представника

За Первісного кредитора

_______________________ ФОП ПІБ ФОП

За Первісного кредитора

______________________ ПІБ повністю

Новий кредитор: 

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р IBAN
в Назва банку

МФО МФО банку

Новий кредитор: 

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити: 

п/р № рахунку
в Назва банку

МФО МФО банку

Новий кредитор: 

Громадянин(ка) Громадянство
ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документу, що посвідчує особу (Назва документа, що посвідчує особу
):Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу
, виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу
 від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адрес фактичного проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Телефон:Номер телефону №1

E-mail: E-mail
 

Банківські реквізити:

п/р № рахунку
в Назва банку

МФО МФО банку

 

Платник податку на загальній системі

ІПН Інд. податковий номeр

Платник податку на загальній системі, не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), платник ПДВ,

ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі

ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі, не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), платник ПДВ, ІПН Інше 1

За Нового кредитора

Посада представника

_______________________ ПІБ представника

За Нового кредитора

_______________________ ФОП ПІБ ФОП

За Нового кредитора 

_______________________ ПІБ повністю

Додаток 1 до

ДОГОВОРУ № Номер договору

ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА

ВИМОГИ від дата укладення договору
  р.

 

Новий кредитор зобов’язується оплатити за відступлене право вимоги за Договором в наступному порядку:

графік платежів

Первісний кредитор

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р IBAN
в Назва банку

МФО МФО банку

Первісний кредитор

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р № рахунку
в Назва банку
МФО МФО банку

Первісний кредитор

Громадянин(ка)Громадянство
 ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу(Назва документа, що посвідчує особу
):Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу
, виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу
 від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса фактичного проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса реєстрації місця проживання:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Телефон:Номер телефону №1

E-mail: E-mail

Платник податку на загальній системі

ІПН Інд. податковий номeр

Платник податку на загальній системі, не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), платник ПДВ, ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі

ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі, не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), платник ПДВ, ІПН Інше 1

За Первісного кредитора 

Посада представника

_______________________ ПІБ представника

За Первісного кредитора

_______________________ ФОП ПІБ ФОП

За Первісного кредитора

______________________ ПІБ повністю

Новий кредитор: 

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р IBAN
в Назва банку

МФО МФО банку

Новий кредитор: 

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити: 

п/р № рахунку
в Назва банку

МФО МФО банку

Новий кредитор: 

Громадянин(ка) Громадянство
ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документу, що посвідчує особу (Назва документа, що посвідчує особу
):Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу
, виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу
 від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адрес фактичного проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Телефон:Номер телефону №1

E-mail: E-mail
 

Банківські реквізити:

п/р № рахунку
в Назва банку

МФО МФО банку

 

Платник податку на загальній системі

ІПН Інд. податковий номeр

Платник податку на загальній системі, не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), платник ПДВ,

ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі

ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі, не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), платник ПДВ, ІПН Інше 1

За Нового кредитора

Посада представника

_______________________ ПІБ представника

За Нового кредитора

_______________________ ФОП ПІБ ФОП

За Нового кредитора 

_______________________ ПІБ повністю

Додаткова угода про внсення змін № № допугоди1

до Договору про відступлення права вимоги № Номер договору
 від дата укладення договору
р.

 

 

м. місце укладення допугоди1 дата укладення допугоди1

Повне найменування
в особі Посада в род. відмінку
ПІБ в род. відмінку
, що діє на підставі Підстава діяльності представника
(надалі – «Первісний кредитор»), з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП
, що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі — «Первісний кредитор»), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство
 ПІБ повністю
(надалі — «Первісний кредитор»), з однієї сторони, та

Повне найменування
, в особі Посада в род. відмінку
 ПІБ в род. відмінку
, що діє на підставі Підстава діяльності представника
(надалі — «Новий кредитор»), з іншої сторони

ФОП ПІБ ФОП
, що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі -«Новий кредитор»), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство
 ПІБ повністю
(надалі — «Новий кредитор»), з однієї сторони, та

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо -«Сторона»)

відповідно до ст. 651, 653 та 654 Цивільного кодексу України уклали цю Додаткову угоду про зміну Договору про відступлення права вимоги № Номер договору
від «дата укладення договору
р. про наступне:

1. Замовник і Виконавець у зв’язку з мотиви та причини, через які сторони змінюють Договір
 погодились змінити і доповнити вищезазначений договір Договір.

2. Змінити нижчевказані умови Договору, виклавши їх у наступній редакції:

«п. пункт договору

Нова редакція пункту договору
«;

2. Змінити нижчевказані умови Договору, виклавши їх у наступній редакції:

«п. пункт договору

Нова редакція пункту договору
«;

«п. пункт договору

Нова редакція пункту договору
«;

2. Змінити нижчевказані умови Договору, виклавши їх у наступній редакції:

«п. пункт договору

Нова редакція пункту договору
«;

«п. пункт договору

Нова редакція пункту договору
«;

«п. пункт договору

Нова редакція пункту договору
«;

3. Доповнити Договір такими пунктами:

«п. пункт договору

Нова редакція пункту договору
«;

3. Доповнити Договір такими пунктами:

«п. пункт договору

Нова редакція пункту договору
«;

«п. пункт договору

Нова редакція пункту договору
«.

3. Доповнити Договір такими пунктами:

«п. пункт договору

Нова редакція пункту договору
«;

«п. пункт договору

Нова редакція пункту договору
«.

«п. пункт договору

Нова редакція пункту договору
«.

4. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов’язковість для себе.

5. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов’язані із нею, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6. Ця Угода складена українською мовою, на 3
сторінках у 3
примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

7. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками Сторін.

Первісний кредитор

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р № рахунку
в Назва банку

МФО МФО банку

Первісний кредитор

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р № рахунку
в Назва банку
МФО МФО банку

Первісний кредитор

Громадянин(ка)Громадянство
 ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу(Назва документа, що посвідчує особу
):Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу
, виданий Ким виданий паспорт/ін. документ, що посвідчує особу
 від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса фактичного проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса реєстрації місця проживання:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Телефон:Номер телефону №1

E-mail: E-mail

За Первісного кредитора 

Посада представника

_______________________ ПІБ представника

За Первісного кредитора

_______________________ ФОП ПІБ ФОП

За Первісного кредитора

______________________ ПІБ повністю

Новий кредитор: 

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р № рахунку
в Назва банку

МФО МФО банку

Новий кредитор: 

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити: 

п/р № рахунку
в Назва банку

МФО МФО банку

Новий кредитор: 

Громадянин(ка) Громадянство
ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документу, що посвідчує особу (Назва документа, що посвідчує особу
):Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу
, виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу
 від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адрес фактичного проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Телефон:Номер телефону №1

E-mail: E-mail
 

Банківські реквізити:

п/р № рахунку
в Назва банку

МФО МФО банку

 

За Нового кредитора

Посада представника

_______________________ ПІБ представника

За Нового кредитора

_______________________ ФОП ПІБ ФОП

За Нового кредитора

_______________________ ПІБ повністю

Акт зарахування зустрічних вимог № 

до ДОГОВОРУ № Номер договору

ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ від дата укладення договору
р.

 

м. місце укладення договору

дата акту
р.

Повне найменування
в особі Посада в род. відмінку
ПІБ в род. відмінку
, що діє на підставі Підстава діяльності представника
(надалі – «Сторона 1»), з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП
, що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі — «Сторона 1»), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство
 ПІБ повністю
(надалі — «Сторона 1»), з однієї сторони, та

Повне найменування
, в особі Посада в род. відмінку
 ПІБ в род. відмінку
, що діє на підставі Підстава діяльності представника
(надалі — «Сторона 2»), з іншої сторони

ФОП ПІБ ФОП
, що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі -«Сторона 2»), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство
 ПІБ повністю
(надалі — «Сторона 2»), з однієї сторони, та

підписали цей акт про нижченаведене:

1. Сторона 1 має перед Стороною 2 непогашене грошове зобов’язання у сумі 100000
грн. (100000, прописом (укр.)
), яке виникло на підставі Договору
 № введіть дані
від 01.01.2019
р. введіть дані
Стороною 2 в адресу Сторони 1.

2. Сторона 2 має перед Стороною 1 непогашене грошове зобов’язання у сумі 100000
грн. (100000, прописом (укр.)
), яке виникло на підставі Договору
№ номер договору
від 01.01.2019
р. введіть дані
Стороною 1 в адресу Сторони 2.

3. Строк виконання зобов’язань, зазначених у п. 1 та п. 2 цього Акта, настав.

4. Сторони підтверджують реальність та обсяг взаємних заборгованостей, зазначених у п. 1 та п. 2 цього Акта.

5. Керуючись ст. 601 Цивільного кодексу України, сторони дійшли згоди зарахувати зустрічні однорідні вимоги за зобов’язаннями, зазначеними у п. 1 та п. 2 цього Акта, у сумі 100000
грн. (100000, прописом (укр.)
),  і таким чином з моменту підписання цього Акта вважатимуть:

— зобов’язання Сторони 2 (п. 2) таким, що припинено у повному обсязі, заборгованості Сторони 2 перед Стороною 1, що визначена у п.2, немає;

6. Цей Акт складено у двох екземплярах — по одному для кожної зі сторін.

— зобов’язання Сторони 1 (п. 1) таким, що припинено частково, залишкова заборгованість Сторони 1 перед Стороною 2, що визначена у п.1, становить 100000
грн. (100000, прописом (укр.)
).

6. Цей Акт складено у двох екземплярах — по одному для кожної зі сторін.

Сторона 2: 

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р № рахунку
в Назва банку

МФО МФО банку

Сторона 2: 

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити: 

п/р № рахунку
в Назва банку

МФО МФО банку

Сторона 2: 

Громадянин(ка) Громадянство
ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документу, що посвідчує особу (Назва документа, що посвідчує особу
):Назва документа, що посвідчує особу

Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу
, виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу
 від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адрес фактичного проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Телефон:Номер телефону №1

E-mail: E-mail
 

Банківські реквізити:

п/р № рахунку
в Назва банку

МФО МФО банку

 

Платник податку на загальній системі

ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі, не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), платник ПДВ,

ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі

ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі, не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), платник ПДВ, ІПН Інше 1

За Сторону 2

Посада представника

_______________________ ПІБ представника

За Сторону 2

_______________________ ФОП ПІБ ФОП

За Сторону 2

_______________________ ПІБ повністю

Сторона 1

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р № рахунку
в Назва банку

МФО МФО банку

Сторона 1

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

Банківські реквізити:

п/р № рахунку
в Назва банку
МФО МФО банку

Сторона 1

Громадянин(ка)Громадянство
 ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Документ, що посвідчує особу(Назва документа, що посвідчує особу
):Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу
, виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу
 від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса фактичного проживання: Адреса фактичного проживання

Адреса реєстрації місця проживання:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Телефон:Номер телефону №1

E-mail: E-mail

Платник податку на загальній системі

ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі, не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), платник ПДВ, ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі

ІПН Інше 1

Платник податку на загальній системі, не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), не є платником ПДВ

Платник єдиного податку (3-тя група), платник ПДВ, ІПН Інше 1

За Сторону 1

Посада представника

_______________________ ПІБ представника

За Сторону 1

_______________________ ФОП ПІБ ФОП

За Сторону 1

______________________ ПІБ повністю

Подробнее по ссылке: https://uteka. ua/publication/Ustupka-prava-trebovaniya-perevod-dolga-i-nalogi

Договор переуступки долга между юридическими лицами: образец трехстороннего соглашения

Кредиторы легко и просто решают вопросы с проблемными задолженностями – они их передают третьим лицам, которые имеют свои эффективные рычаги для взыскания долгов. Передача прав требования задолженности называется цессией. Это переуступка долга между юридическими лицами, которая оформляется в установленном законом порядке. Факт передачи прав на взыскание задолженности фиксируется соответствующим соглашением – договором цессии.

Что означает переуступка долга

Суть цессии заключается в том, что основной кредитор передает право третьему лицу затребовать долг с должника. Стороны сделки заключают между собой соглашение о переуступке долга, причем участие и согласие самого должника в данном случае необязательно. Порядок и основные моменты передачи прав требования долга отражены в статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно этому законодательному нормативному акту:

 1. Принадлежащее основному кредитору право требования задолженности переходит к другому лицу.
 2. Передать такое право кредитор может без согласия своего должника, если в первоначальном кредитном соглашении отсутствовал пункт о запрете передачи права на взыскание долга третьим лицам (за исключением отдельных случаев).
 3. Если цессия состоится в период действия договора кредитования, кредитор обязан уведомить должника в установленный срок о передаче права требования третьему лицу.
 4. Если в связи с передачей прав требования при отсутствии уведомления от кредитора должник понес дополнительные затраты, то компенсировать их обязаны оба кредиторы (предыдущий и настоящий).

Несмотря на то, что согласие должника на передачу прав требования задолженности и его участие при заключении сделки не требуется, в переуступке задействованы три стороны:

 1. Цедент – первоначальный кредитор, который желает переуступить свои долговые права третьему лицу.
 2. Цессионарий – лицо, изъявившее желание принять долговые права от цедента (основного кредитора).
 3. Должник – лицо, которое имеет определенные долговые обязательства перед цедентом.

Важно! Сторонами сделки могут выступать как физические, так и юридические лица. В редких случаях по согласованию сторон долг списывается, а между кредитором и должником заключается договор прощения задолженности.

Учитывая характер правовых отношений сторон и состав участников сделки, можно выделить три основные формы уступки долговых прав:

 1. Сделка заключается между физическими лицами. На практике такое встречается в ситуациях, когда близкие родственники берут на себя долговые обязательства друг друга, а также при оказании помощи в получении займа. Пример: Александр официально не трудоустроен и ему банк отказал в выдаче ссуды. Он просит своего друга Игоря оформить кредит на себя. Ради спокойствия Игоря между ним и Александром заключается соглашение о переуступке прав – договор цессии, в котором Александр берет на себя ответственность за погашение кредита, взятого Игорем в банке по его просьбе. Таким образом, Игорь избавляет себя от ответственности за погашение долга на основании договора цессии.
 2. Переуступка прав между юридическим и физическим лицами. Данная форма сделки распространена в ситуациях, когда основатели небольших компаний в случае их банкротства и ликвидации принимают лично на себя оставшиеся долги организации. Это значит, что они отвечают по долгам фирмы не как юридические, а как физические лица. Переуступать долговые обязательства между юридическим и физическим лицом можно в добровольном порядке или по решению суда. Пример: Мельник О.В. являлась единственным учредителем фирмы. В связи с кризисом компания обанкротилась и была ликвидирована. Учредительного капитала не хватило, чтобы рассчитаться с кредиторами. Мельник О.В. как единоличный руководитель компании, решила принять на себя ответственность за долги фирмы и рассчитаться с кредиторами. В результате был оформлен договор цессии, в соответствии с которым кредиторы обрели право требования долга с Мельник О. В.
 3. Заключение сделки между юридическими лицами. Данная форма цессии практикуется при реорганизации субъектов хозяйственной деятельности (предприятий, компаний, организаций и т.д.), или когда прежняя фирма не смогла рассчитаться с кредиторами, и ее долговые обязательства перешли на вновь созданную компанию. Пример: Состоялось слияние туристических компаний «ЛигаТур» и «Туристик-М». В результате было создано новое юридическое лицо с наименованием «Happy Holidays». Все долговые обязательства «ЛигаТур» и «Туристик-М» были переданы вновь созданной компании «Happy Holidays» на основании договора о переуступке прав требования долга. Даже после слияния двух фирм они по-прежнему несут ответственность перед своими кредиторами за выполнение долговых обязательств, но для этого им необходимо перезаключить договор кредитования, в котором должником выступает уже другое юридическое лицо.

Внимание! Согласно Информационному письму Президиума ВАС Российской Федерации №120 переуступка долговых прав возможна не только полностью, но и частично. Это значит, что кредитор может продать только определенную часть прав требования задолженности, а остальную часть он продолжит реализовать самостоятельно.

Заключение сделки по переуступке прав требования уместно в ситуациях, связанных с:

 1. Банковскими займами (целевые и нецелевые кредиты, автокредиты, потребительские займы и др.).
 2. Жилой недвижимостью (договор цессии распространен и в сфере незавершенного строительства, когда дольщик уступает свое право на квартиру в строящемся доме).
 3. Поставками предприятиям (продукция, оборудование, услуги и т.д.).
 4. Сделками купли-продажи и другими ситуациями.

Но гражданское законодательство определяет ряд случаев, когда переуступка прав требования невозможна и запрещена законом. Это:

 1. Выплата компенсации в результате причинения вреда здоровью.
 2. Компенсация морального ущерба на основании судебного решения.
 3. Возмещение ущерба за нарушение авторских (интеллектуальных) прав.
 4. Выплата алиментов.

Право требования выше перечисленных выплат и компенсаций не может быть передано третьим лицам. Заключение сделки цессии в данном случае противоречит федеральному законодательству и общепринятым нормам.

Переуступка прав требования между юридическими лицами

Заключение сделки по переуступке прав требования долга между юридическими лицами – достаточно распространенная практика. Особенности оформления передачи прав требования регламентируется Гражданским кодексом РФ – статьями 382, 390-392. Сделка оформляется соглашением, которое может быть следующих видов:

 1. Трехсторонний договор переуступки долга. Является самым верным и надежным вариантом оформления сделки, поскольку гарантирует возврат задолженности должником. Обычно возможность передачи долговых прав оговаривается еще на этапе заключения первоначального кредитного соглашения между основным кредитором и заемщиком. Но если этот момент не был согласован между сторонами ранее, его можно обсудить в процессе оформления переуступки. Получение согласия должника на передачу долговых прав его кредитором третьему лицу позволит избежать судебных разбирательств и избавит прежнего и настоящего кредитора от множества возможных проблем.
 2. Двухстороннее соглашение. В отличие от трехстороннего договора переуступки долга, двухстороннее соглашение заключается в отсутствие должника, то есть только между цедентом и цессионарием.

Соглашение может быть двух видов:

 1. Возмездным – при передаче прав требования долга цедент получает определенную плату от цессионария.
 2. Безвозмездным – цессионарий приобретает долговые права на безвозмездной основе.

Договор стороны сделки могут заключать:

 1. При переуступке долговых прав (права требования долга).
 2. При переуступке долговых обязательств (когда ответственность за погашение долгов перед кредиторами на себя принимает другое лицо).

Важно! Независимо от содержания и вида договора переуступки, размер долга и условия его возврата остаются неизменными. Если сумма долга в результате цессии была увеличена, то разницу между прежним и настоящим долгом обязаны компенсировать цедент с цессионарием совместно.

Образец трехстороннего договора переуступки

Трехсторонний договор переуступки необходимо оформлять надлежащим образом в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ. В данном документе обязательно должны содержаться следующие сведения:

 1. Полная информация о сторонах сделки (наименование организаций, юридический адрес каждой из них, контактные номера телефонов).
 2. Указание причины возникновения задолженности и ее размера (сумма основного долга, начисленные проценты, пени, штрафы, неустойки).
 3. Права и обязанности должника, цедента и цессионария, а также степень их ответственности в случае уклонения от выполнения обязательств, возникших в результате заключения данной сделки.
 4. Возможность (или отсутствие таковой) внесения поправок, изменений или дополнений в условия данного соглашения, а также порядок и принципы решения возможных конфликтных ситуаций между сторонами соглашения.
 5. Банковские реквизиты, адреса и прочие контактные данные каждой из сторон.
 6. Мокрые печати организаций и подписи уполномоченных лиц.

Образец бланка трехстороннего договора о переуступке долгов между юридическими лицами доступен по ссылке.

Переуступка долгов между физическим и юридическим лицом

Основанием для заключения сделки цессии между юридическим и физическим лицом является невозможность взыскания долга кредитором с должника без привлечения третьих лиц. Распространенным примером такой сделки является ситуация, когда добросовестный руководитель (учредитель) организации берет на себя ответственность за выполнение долговых обязательств как физическое лицо. Такое происходит, когда компания обанкротилась и не имеет возможности самостоятельно отвечать по долгам.

Мнение эксперта

Юрист Консультант

Бесплатно помогу и отвечу на ваши вопросы

Задать вопрос

Данная статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к нашему консультанту совершенно БЕСПЛАТНО!

Внимание! Необязательно, что физическое лицо принимало долговые обязательства фирмы на себя добровольно. Переход обязательств может состояться и по решению суда.

Договор цессии в большинстве случаев заключается при банкротстве и ликвидации предприятия, когда возникает необходимость делегирования долговых обязательств владельцу ликвидируемого юрлица. В данном случае договор переуступки также может быть как возмездным, так и безвозмездным. Но если бывший владелец компании принял на себя долговые обязательства не по своей воле, а по решению суда, то в случае с безвозмездным соглашением существует высокая вероятность признания его ничтожным. Поэтому чаще всего на практике встречаются сделки с оформлением возмездных договоров цессии.

Образец трехстороннего договора переуступки

Соглашение переуступки долговых прав между юрлицами и гражданами оформляется в установленном законодательством порядке. Если третьей стороной в соглашении между юрлицами выступал должник, то в данном случае роль третьей стороны сделки играет кредитор. Это обусловлено тем, что происходит не переуступка прав требования задолженности, а переуступка долговых обязательств.

В документе должны содержаться все сведения, которые перечислены выше (в пункте о договоре цессии между юрлицами). Единственным отличием является сама суть соглашения – переуступка задолженности и сведения о физическом лице, принимающим на себя долговые обязательства от цедента. Образец трехстороннего договора о переуступке прав требования долга можно скачать здесь.

Налоговые последствия

Для каждой из сторон цессии сделка имеет свои последствия:

 1. Для цедента – дополнительная статья доходов.
 2. Для цессионария – затраты.

Только для должника все остается неизменным – и сумма долга и условия его возврата. Меняется только номер счета и получатель.

Цессионарий учитывает затраты на приобретение прав требования долга как «Иные расходы». В случае погашения долга должником, цессионарий отображает зачисленную сумму как «Прочие доходы». В случае когда сумма долга меньше, чем расходы на приобретения права требования, данная сделка является убыточной и не отображается при расчете суммы налога на прибыль.

Согласно со статьей 153 Налогового кодекса РФ (пункт 153.5) расходы первоначального кредитора (цедента) определяются:

 1. Стоимостью товаров, работ, услуг, предоставление которых повлекло за собой возникновение задолженности.
 2. Размером кредитной задолженности (если речь идет о банковском займе).
 3. Размером фактического долга (в других случаях гражданско-правовых отношений).

Доходы цедента, возникшие в результате оформления сделки по переуступке долговых прав, определяются суммой денежных средств, полученных в качестве вознаграждения за такую переуступку. Если доходы превышают расходы первоначального кредитора, то сумма превышения расценивается как прибыль и является базой для налогообложения. Именно из этой суммы нужно вычесть налог на прибыль.

Особенности и правила определения базы налогообложения для вычета налога на прибыль излагаются в статье 279 Налогового кодекса РФ. А о налоговых последствиях в результате безвозмездной переуступки долговых прав идет речь в статье 217 (пункт 18.1) этого же законодательного акта.

Внимание! Статья 155 НК РФ гласит, что НДС начисляется только на разновидности сделок, ставшими причиной возникновения задолженности, право на взыскание которой передано цессионарию на основании договора купли-продажи. Налогообложению не подлежат сделки по переуступке прав требования долга, возникшего в результате реализации товаров и услуг.

Переуступка права требования долга по исполнительному листу

Должники не всегда согласны со сменой своего кредитора и нередко отказываются выплачивать остаток долга в пользу третьего лица – цессионария. Если сделка по переуступке прав требования состоялась на законных основаниях и была оформлена договором цессии, цессионарий может подать иск в суд.

Исковое заявление с требованием взыскать с должника, отказывающегося выполнять свои долговые обязательства, в большинстве случаев судом удовлетворяется. Исключением являются случаи, когда соглашение переуступки было признано ничтожным, и суд его аннулировал. В результате судебного решения оформляется исполнительный лист и открывается исполнительное производство.

Если в ходе исполнительного производства меняются стороны, об этом необходимо уведомить исполнителей, которые в принудительном порядке взыщут задолженность с ответчика. На этапе исполнения решения суда могут меняться как кредиторы, так и должники. К примеру, цессионарий умер (был ликвидирован), его право требования долга переходит к третьему лицу. В исполнительный лист вносятся соответствующие изменения, указывается сам факт смены одной из сторон (или сразу обеих) и имена (наименования) нового кредитора и должника.

Переуступка долговых прав – законный и эффективный способ решить вопрос с проблемной задолженностью. Происходит продажа долга третьим лицам. Тем самым основной кредитор возмещает свои убытки и избавляется от проблем с взысканием задолженности с должника. Цессионарий в свою очередь получает определенное вознаграждение, которое заключается в разнице стоимости права требования и размере самого долга.

Форма долга по уступке

: Заполните и подпишите онлайн Форма долга по уступке

: Заполните и подпишите онлайн | докхаб

 • Дом
 • Форма уступки долга

Получить форму

4.9 из 5

50 голосов

Отзывы DocHub

44 отзыва

DocHub Отзывы

23 оценки

15 005

10 000 000+

303

100 000+ пользователей

Вот как это работает

01. Отредактируйте онлайн-форму о назначении долга

Введите текст, добавьте изображения, затемните конфиденциальные данные, добавьте комментарии, выделение и многое другое.

02. Подпишите в несколько кликов

Нарисуйте свою подпись, введите ее, загрузите ее изображение или используйте мобильное устройство в качестве панели для подписи.

03. Поделитесь своей формой с другими

Отправьте ее по электронной почте, по ссылке или по факсу. Вы также можете скачать его, экспортировать или распечатать.

Как быстро отредактировать онлайн-форму об уступке долга

9.5

Простота настройки

Рейтинги пользователей DocHub на G2

9.0

Простота использования

Рейтинги пользователей DocHub на G2

Dochub — идеальный редактор для обновления документов онлайн. Следуйте этому простому руководству по бесплатному редактированию формы долга в формате PDF онлайн:

 1. Зарегистрируйтесь и войдите в систему . Создайте бесплатную учетную запись, установите надежный пароль и пройдите проверку по электронной почте, чтобы начать работу над своими шаблонами.
 2. Загрузить документ . Нажмите Новый документ и выберите вариант импорта формы: загрузите форму долга по уступке со своего устройства, из облака или по защищенной ссылке.
 3. Внесите коррективы в шаблон . Используйте инструменты верхней и левой панелей, чтобы изменить форму долга по уступке. Добавляйте и настраивайте текст, изображения и заполняемые поля, скрывайте ненужные детали, выделяйте важные и добавляйте комментарии к своим обновлениям.
 4. Подготовьте документы . Отправьте образец другим людям по электронной почте, создайте ссылку для более быстрого обмена файлами, экспортируйте шаблон в облако или сохраните его на своем устройстве в текущей версии или с Контрольный журнал включен.

Откройте для себя все преимущества нашего редактора прямо сейчас!

будьте готовы получить больше

Заполните эту форму за 5 минут или меньше

Получить форму

Есть вопросы?

У нас есть ответы на самые популярные вопросы наших клиентов. Если вы не можете найти ответ на свой вопрос, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Свяжитесь с нами

Что означает назначение кредита?

При уступке займа кредитор (цедент) передает свои права по договору займа новому кредитору (цессионарию). Уступаются только права цедента по кредитному договору. Цедент по-прежнему должен будет выполнять все обязательства, которые он имеет по кредитному договору.

Что такое правопреемник при взыскании долга?

Переуступка долга означает, что произошла юридическая передача долга другой стороне, которой теперь принадлежит долг. Обычно в уступке долга участвует коллектор, который берет на себя ответственность за взыскание вашего долга.

Что такое акт об уступке долга Великобритании?

Акт об уступке долга — это юридический документ, уведомляющий вас о передаче права собственности на ваш долг другому лицу. Этой новой стороне также передается право на получение платежа по долгу, который вы должны.

Что такое договор цессии в сфере недвижимости?

Уступка договора включает передачу договора недвижимости от первоначальной стороны (также известной как оптовый продавец недвижимости или цедент) новой стороне (также известной как цессионарий). Его также называют договором купли-продажи недвижимого имущества.

Что означает назначение кредита?

При уступке займа кредитор (цедент) передает свои права по договору займа новому кредитору (цессионарию). Уступаются только права цедента по кредитному договору. Цедент по-прежнему должен будет выполнять все обязательства, которые он имеет по кредитному договору.

Related Searches

уступка долга
пример уступки долга
абсолютная уступка формы долга
уступка долга должником
Образец договора о переводе долга
уступка налоговых последствий долга
пример договора уступки и уступки
соглашение о переводе долга

Связанные формы

будьте готовы получить больше

Заполните эту форму за 5 минут или меньше

Получить форму

Люди также спрашивают

Зачем заемщику выдавать ипотечный кредит?

Уступка ипотеки происходит потому, что без инструмента обеспечения, прилагаемого к продаже (также известного как ипотека), этот инвестор-покупатель теоретически может получать ежемесячные платежи по ипотеке, но не имеет законного права предпринимать действия, если вы не выполнили свои обязательства по своевременной оплате. .

Может ли заемщик уступить ипотеку?

При закрытии заемщики подписывают документ, предоставляющий первоначальному кредитору право переуступить ипотеку другому лицу. Это означает, что первоначальный кредитор не должен спрашивать разрешения на переуступку ипотечного кредита, но может сделать это, когда захочет.

Что значит совершить уступку в пользу кредиторов?

Уступка в пользу кредиторов (ABC) (также известная как общая уступка в пользу кредиторов) является добровольной альтернативой официальному производству по делу о банкротстве, при котором все активы должника передаются в траст для ликвидации и распределения его активов. ресурсы.

Может ли заемщик уступить кредит?

Заемщик не может переуступать или передавать какие-либо из своих прав или обязательств по любому из Кредитных документов без предварительного письменного согласия каждого из банков.

Как переуступить долг другому лицу?

Поговорите с кредиторами После того, как вы решите взять на себя долги других лиц, вы должны позвонить кредитору напрямую и выразить свое желание быть добавленным к их счету. В большинстве случаев можно просто сказать, что вы хотите, чтобы вас добавили в аккаунт в качестве поручителя.

Ссылки по теме

Финансовые партнеры | Центр знаний — FSA Partner Connect

28 марта 2021 г. Страница «Финансовые партнеры» способствует повышению целостности программы за счет инновационной технической разработки, надзора, технической помощи,

Подробнее

Подробнее

7 CFR 3.23 — CCC назначение платежа. — Закон. Корнелл.Образование

(b) Платеж, который назначается, как указано в части 1404 настоящего раздела путем заполнения любой формы уступки CCC, подлежит зачету в счет любой задолженности

Узнать больше

Попробуйте другие инструменты PDF

© 2022 ООО «ДокХаб»

Соглашение об уступке, образец соглашения об уступке, образец соглашения об уступке

Соглашение об уступке, образец соглашения об уступке, образец соглашения об уступке — бесплатные формы соглашения об уступке (страница 1 из 76)

Вы находитесь здесь: Соглашения > Соглашение об уступке прав

Поиск документов | Просмотр документов

ПОИСК ПО САЙТУ

СОГЛАШЕНИЯ / КОНТРАКТЫ

Название документа:

Весь документ: (необязательно)

Применимое законодательство (необязательно)
ВсеАлабамаАляскаАризонаАрканзасКалифорнияКолорадоКоннектикутДелавэрФлорида
ДжорджияГавайиАйдахоИллинойсИндианаАйоваКанзасКентуккиЛуизианаМэнМэриленд
МассачусетсМичиганМиннесотаМиссисипиМиссуриМонтанаНебраскаНевада
Нью-ГэмпширНью-ДжерсиНью-МексикоНью-ЙоркСеверная КаролинаСеверная ДакотаОгайоОклахома
ОрегонПенсильванияРод-АйлендЮжная КаролинаЮжная ДакотаТеннессиТехасЮта
ВермонтВирджинияВашингтонЗападная ВирджинияВисконсинВайоминг

Попробуйте наш расширенный поиск >>

ПОЛОЖЕНИЯ
Поиск пунктов договора >>
Просмотр библиотеки пунктов договора>>

Договор уступки – это документ, используемый для передачи прав и обязанностей стороне. Если сторона («цедент») перегружена работой и не может адекватно выполнять свои обязанности перед лицом или компанией («должник»), она может передать их третьей стороне («цессионарию»). .

Эти документы могут также включать уступку долга. В соглашении подробно описываются права и обязанности каждой стороны, а также условия, на которых заключено соглашение. Это может также включать согласие и освобождение сторон, любые изменения, внесенные в обязательства передающей стороны, применимое право, информацию об объеме полномочий, которые получает новая сторона, и другие вопросы.

Вы можете воспользоваться соглашением об уступке, если вас наняли для оказания услуги бизнесу, например веб-дизайна, и из-за уважительных обстоятельств вы не смогли выполнить взятые на себя обязательства. Возможно, вы решите нанять субподрядчика для выполнения ваших обязанностей с согласия обязанной стороны.

Пример
Договоры уступки – это фактические юридические документы, составленные ведущими юридическими фирмами для своих
клиенты. Используйте их в качестве образцов договора уступки, шаблонов договора уступки,
конкурентной разведки, составления документов или получения информации о
операций в рамках определенной отрасли или сектора.

1) ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДПОЛОЖЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ

Стороны: SIZZLE ACQUISITION CORP. | (Инвестиции) Лимитед | Континентальная трастовая компания по передаче акций | Корпорация Критических Металлов | Европейский Литий Лимитед | ООО «Европейский литий» | PubCo, Project Wolf Merger Sub Inc | Sizzle Acquisition Corp
Юридическая фирма: White Case
Дата документа: 28.10.2022
Применимое законодательство: Нью-Йорк

Континентальная трастовая компания по передаче акций | Корпорация Моды | Перфект Корп | Идеал, Корпорация Красоты | Предусмотрительная Приобретенная Корпорация
Юридическая фирма: Sullivan Cromwell
Дата документа: 28. 10.2022
Применимое право: Нью-Йорк

3) СОГЛАШЕНИЕ УСТУПКИ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

Стороны: GRANITE RIDGE, INCOURES | Континентальная трастовая компания по передаче акций | Ресурсы гранитного хребта, Inc | ГРЭП Холдингс, ООО | ГРЭП Объединение, ООО | Сетевая партнерская корпорация | Parentco, ENPC Merger Sub, Inc
Юридическая фирма: Holland Knight;Kirkland Ellis
Дата документа: 28.10.2022
Применимое законодательство: Нью-Йорк

4) NAVA HEALTH MD, LLC ДОГОВОР О ПЕРЕУСТУПКЕ

Стороны: NAVA HEALTH MD, LLC | Nava Management, LLC. Авеню Венчурные возможности Партнеры, ООО | Сайтоком Инк | Сильвербэк Капитал Корпорейшн | Statera Biopharma, Inc
Дата документа: 24.10.2022
Применимое законодательство: Нью-Йорк

6) ОТСУТСТВИЕ КОНКУРЕНЦИИ, НЕТРЕБОВАНИЯ, НЕРАСКРЫТИЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Стороны: AUTOZONE INC | AutoZone, Inc
Дата документа: 24. 10.2022
Применимое право: Теннесси

7) Соглашение о переуступке прав

Стороны: GOLDEN DEVELOPING SOLUTIONS, INC. ХПК Менеджмент, ООО | Золотые Девелопмент Солюшнс, Инк | Садовые хвосты, ООО | Реноун Фармасьютикалз, ООО
Дата документа: 20.10.2022
Применимое законодательство: Мичиган

8) Соглашение о переуступке прав

Стороны: GOLDEN DEVELOPING SOLUTIONS, INC. | Золотые Девелопмент Солюшнс, Инк | Джей Чамунда Нью Хадсон ООО | Садовые хвосты, ООО | SRX, LLC
Дата документа: 20.10.2022
Применимое законодательство: Мичиган

9) ПЕРЕДАЧА, СЧЕТ О ПРОДАЖЕ И УСТУПКА

Стороны: BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC. БИТМИННЫЕ ИММЕРСИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНК | ROC DIGITAL MINING I LLC
Дата документа: 19.10.2022

10) ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕУСТУПКА ДОГОВОРА КУПЛИ

Стороны: HEALING CO INC. | ИСЦЕЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ | ХЛКО ЗАЕМЩИК, ООО | WESTMOUNT GROUP LLC
Дата документа: 12.10.2022
Применимое право: Нью-Йорк

11) ПЕРЕДАЧА ОБЕСПЕЧЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СОГЛАШЕНИЕ

Стороны: HEALING CO INC. | ИСЦЕЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ | ХЛКО ЗАЕМЩИК, ООО | ООО «ВЕСТМАУНТ ГРУП»
Дата документа: 12.10.2022
Применимое законодательство: Нью-Йорк

12) СОГЛАШЕНИЕ УСТУПКИ

Стороны: TILRAY BRANDS, INC. | 1974568 Онтарио Лимитед | Дабл Даймонд Холдингс Лтд | Tilray Brands, Inc
Дата документа: 07.10.2022

13) СОГЛАШЕНИЯ О СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ OMNIBUS СОГЛАШЕНИЕ УСТУПКИ И УСТУПКИ

Стороны: CAPITAL ONE FUNDING, LLC | Банк Нью-Йорка Меллон | Capital One Bank (США), Национальная ассоциация | Capital One Master Trust | Капитал Уан Сервисиз, ООО | Capital One, Национальная ассоциация | ДОЙЧЕ БАНК ТРАСТ КОМПАНИ | Финансирование, Clayton Fixed Income Services LLC
Дата документа: 03. 10.2022
Применимое право: Нью-Йорк

14) СОГЛАШЕНИЕ УСТУПКИ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

Стороны: MAGNUM OPUS ACQUISITION LTD | Азия Innovations Group Limited | Континентальная трастовая компания по передаче акций | Magnum Opus Acquisition Limited
Юридическая фирма: Kirkland Ellis
Дата документа: 29.09.2022
Правовой законодательство: Нью -Йорк

15) Соглашение о назначении гарантий среди Summit Healthcare Corp., yishengbio Co., Ltd. И КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Стороны: SUMMIT HEALTHCARE ACQUISITION CORP. | КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ АКЦИЙ | САММИТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ CORP | YISHENGBIO CO, LTD
Дата документа: 29 сентября 2022 г.
Применимое законодательство: Нью-Йорк

16) ПЕРЕДАЧА СОГЛАШЕНИЯ О ПОКУПКЕ

Стороны: AEI INCOME GROWTH FUND XXII LTD PARTNER | Управление фондом AEI XXI, Inc | ООО «Фонд Здравоохранения АЭИ» | Фонд роста доходов AEI XXII Товарищество с ограниченной ответственностью | Управляющий фондом доходов AEI, Inc | Корпорация собственности AEI | Оттоматик Капитал, ООО | Такие сообщения
Юридическая фирма: Ice Miller
Дата документа: 28. 09.2022
Применимое законодательство: Техас

17) Переуступка и принятие договоров аренды и обслуживания

Стороны: AEI INCOME GROWTH FUNDSHIP LTD | Управление фондом AEI XXI, Inc | Фонд роста доходов AEI XXII Товарищество с ограниченной ответственностью | Ottomatic Capital, LLC
Дата документа: 28.09.2022
Применимое право: Техас

13 К КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ

Стороны: RANGER OIL CORP | ОЛБАНИ ​​СЕРВИСИЗ, ООО | АМЕГИ БАНК | БАНК АМЕРИКИ, Н.А. | КАНАДСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ФИЛИАЛ | CAPITAL ONE, НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ | СИТИБАНК, Н.А. | КОМЕРИКА БАНК | ИГЛФОРД ГАЗ 11, ООО | ИГЛФОРД ГАЗ 2, ООО | ИГЛФОРД ГАЗ 3, ООО | ИГЛФОРД ГАЗ 4, ООО | ИГЛФОРД ГАЗ 5, ООО | ИГЛФОРД ГАЗ 6, ООО | ИГЛФОРД ГАЗ 7, ООО | ИГЛФОРД ГАЗ 8, ООО | ИГЛФОРД ГАЗ, ООО | ГОЛДМАН САЧС БАНК | LA SALLE EAGLE FORD GATHERING LINE LLC | MORGAN STANLEY SENIOR FUNDING, INC | Пенн Вирджиния Холдингс, ООО | ПЕНН ВИРДЖИНИЯ MC ENERGY LLC | PENN VIRGINIA MC GATHERING COMPANY LLC | ПЕНН ВИРДЖИНИЯ МС ОПЕРАТИВНАЯ КОМПАНИЯ ООО | ПЕНН ВИРДЖИНИЯ МС, ООО | ПОПЛАР ЭНЕРДЖИ, ООО | Рейнджер Ойл Корпорейшн | РОКК БР УТИЛИЗАЦИЯ ООО | РОКК Холдингс, ООО | РОКК ИНТЕРМЕДИЕЙТ, ООО | РОКК ОЙЛ ГАЗ ГП ООО | РОКК ОЙЛ ГАЗ ЛП, ООО | РОКК ОЙЛ ГАЗ, ООО | РОКК ОПЕРЕЙТИНГ, ООО | РОКК РЕСУРС ХОЛДИНГС, ООО | РОКК РЕСУРСЫ АМЕРИКА, ООО | РОКК РЕСУРСЫ, ООО | КОРОЛЕВСКИЙ БАНК КАНАДЫ | Т-Н-Т ИНЖИНИРИНГ, ООО | ТРАИСТ БАНК | НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ БАНКОВ США | Wells Fargo Bank, Национальная ассоциация | ЗАПАДНЫЙ ТЕХАССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК | ZIONS BANCORPORATION, NA
Дата документа: 28. 09.2022
Применимое право: Нью-Йорк

19) ВОСЬМАЯ ПОПРАВКА К СОГЛАШЕНИЮ О КУПЛЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И СОГЛАСИЕ НА УСТУПКУ КОМПАНИЮ

Стороны: FERGUSON PLC | ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОЦЕССНАЯ КОРПОРАЦИЯ | Фергюсон Энтерпрайзис, Инк | ФЕРГЮСОН ЭНТЕРПРАЙЗИС, ООО | FERGUSON FIRE FABRICATION, INC | ФЕРГЮСОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД | ФЕРГЮСОН ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ООО | PNC BANK, НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ | КОРОЛЕВСКИЙ БАНК КАНАДЫ | СМБК НИККО СЕКЬЮРИТИЗ АМЕРИКА, ИНК | САНТРАСТ БАНК
Дата документа: 27.09.2022
Применимое законодательство: Нью-Йорк

20) Соглашение о конфиденциальности сотрудников, назначении и отказе от вымогательства

Стороны: PRIME MEDICINE, INC. | Prime Medicine, Inc.
Дата документа: 23.09.2022
Применимое право: Массачусетс

21) УСТУПКА ГАРАНТИИ, СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДПОЛОЖЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ

Стороны: RUMBLE INC. | CF Acquisition Corp | Компьютершер Инк | Трастовая компания Computershare, Северная Америка | Континентальная трастовая компания по передаче акций | Рамбл Инк
Дата документа: 22.09.2022

22) СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПАТЕНТА

Стороны: CADRENAL THERAPEUTICS, INC. | Кадренал Терапьютикс Инк | ООО ХЕСП | Horizon Technology Finance Corporation
Дата документа: 22.09.2022
Применимое законодательство: Делавэр

23) УСТУПКА И ПРЕДПИСАНИЕ АРЕНДА

Стороны: AMPRIUS TECHNOLOGIES, INC. Амприус Технолоджис, Инк | Амприус, Инк | Los Altos Fields, LLC
Дата документа: 9/16/2022

24) ПЕРЕДАЧА Векселя

Стороны: EZRAIDER CO. | КД ЭЗР Холдингс, ООО | ООО «ДС Рейдер» | EZRaider LLC. Континентальная трастовая компания по передаче акций | Ньюсайт Имиджинг Лтд | Компания Vision Sensing Acquisition | ООО «Вижн Сенсинг»
Юридическая фирма: Nelson Mullins
Дата документа: 06. 09.2022
Применимое законодательство: Делавэр

26) СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕУСТУПКЕ

Стороны: MADISON TECHNOLOGIES INC. | Madison Technologies, Inc.
Дата документа: 26.08.2022
Применимое право: Нью-Йорк

27) АРЕНДА ДАТА 19 АВГУСТА 2022

Стороны: TATTOOED CHEF, INC. | 1700 ММ, ООО | Дезерт Премиум Групп, ООО | ООО «Флагман Фуд Групп Северная Америка» | Тортилья Билдинг, ООО | TTCF-NM Holdings, Inc
Дата документа: 23.08.2022

28) ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ ПАТЕНТА

Стороны: FRONTERA GROUP INC. | ФРОНТЕРА ГРУП, ИНК | INTELLIMEDIA NETWORKS, INC
Дата документа: 23.08.2022

29) НАЗНАЧЕНИЕ РЕНТЫ

Стороны: MANUFACTURED HOUSING PROPERTIES INC. | Кредитный союз Метро Шарлотты | Федеральный кредитный союз Метро Шарлотты | ООО «МХП Ред Фокс»
Дата документа: 18. 08.2022

30) ПЕРЕУСТУПКА ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Стороны: MANUFACTURED HOUSING PROPERTIES INC. | Изготовленные Жилые Недвижимости Inc | ООО «МХП ПРЕСЬЮТС» | РЕД ФОКС МХП, ООО | ООО «РЕКС ФОКС МХП»
Дата документа: 18.08.2022

31) ПЕРЕДАЧА ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Стороны: MANUFACTURED HOUSING PROPERTIES INC. К10 ЭНТЕРПРАЙЗИЗ ООО | Изготовленные Жилые Недвижимости Inc | ООО «МХП ПРЕСЬЮТС» | ООО «СОЛИД РОК МХП ХОМЕС» | ООО «СОЛИД РОК МХП»
Дата документа: 18.08.2022

32) ПЕРЕУСТУПКА АРЕНДА И АРЕНДА

Стороны: MANUFACTURED HOUSING PROPERTIES INC. | ШАРЛОТТ 3 ПАРК ООО МХП |
Дата документа: 16.08.2022

33) СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕУСТУПКЕ И ПРЕДПОЛОЖЕНИИ КРЕДИТА И СОВМЕСТНЫЕ ПОПРАВКИ К ПРИМЕЧАНИЯМ, СОГЛАШЕНИЮ О КРЕДИТОВАНИИ И ДРУГИМ ДОКУМЕНТАМ ПО КРЕДИТУ, TRUSTEDOFFAL Стороны

: 9000 | 1180 Peachtree Holding Member, LLC | 1180 ПЕРСИКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ, ООО | МетЛайф Инвестиционный Менеджмент, ООО | МЕТЛАЙФ НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЕНДИНГ ООО | ПЬЕМОНТ 1180 ПИЧТРИ, ООО | SSGA Funds Management, Inc
Дата документа: 16. 08.2022
Применимое право: Делавэр

34) (НАД ПРОСТРАНСТВОМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИСТРАТОРА)

Стороны: MANUFACTURED HOUSING PROPERTIES INC. | ШАРЛОТТ 3 ПАРК ООО МХП | Промышленная Жилая Недвижимость, Inc | ТБВАТ, ООО
Дата документа: 16.08.2022

35) (НАД ПРОСТРАНСТВОМ ДЛЯ РЕГИСТРАТОРА)

Стороны: MANUFACTURED HOUSING PROPERTIES INC. | ШАРЛОТТ 3 ПАРК ООО МХП | Промышленная Жилая Недвижимость, Inc | ТБВАТ, ООО
Дата документа: 16.08.2022

36) ДОГОВОР УСТУПКИ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

Стороны: COMERA LIFE SCIENCES HOLDINGS, INC. | CLS Sub Merger 2 Corp | Камера Life Sciences Holdings, Inc | Камера Life Sciences Inc | Континентальная трастовая компания по передаче акций | Holdco, CLS Sub Merger 1 Corp | OTR Acquisition Corp
Юридическая фирма: Greenberg Traurig;Loeb Loeb
Дата документа: 15. 08.2022
Применимое право: Нью-Йорк

37) СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ИС

Стороны: HFACTOR, INC. | ХФАКТОР, ИНК | Компания HyEdge IP
Дата документа: 15.08.2022

38) Назначение и допущение

Стороны: PROFRAC HOLDING CORP. | ПроФрак Холдинг Корп | ООО «ПроФрак Холдингс» | THRC Holdings, LP | THRC Management, LLC
Юридическая фирма: Brown Rudnick
Дата документа: 15.08.2022

39) ДОГОВОР УСТУПКИ

Стороны: PROFRAC HOLDING CORP. | ФАРРИС И ДЖО ЭНН УИЛКС 2022 СЕМЕЙНЫЙ ТРАСТ | ФАРРИС С УИЛКС, Ко | ДЖО ЭНН М УИЛКС, Co | КВЭЛ Групп, ООО | КВЕЛЛ ХОЛДИНГС, LP
Дата документа: 15.08.2022
Применимое законодательство: Техас

40) СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕУСТУПКЕ, ПРЕДПОЛОЖЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ

Стороны: D-WAVE Quantum INC. | Компьютершер Инк | Трастовая компания Computershare, Северная Америка | Континентальная трастовая компания по передаче акций | ДПКМ Капитал, Инк | D-Wave Quantum Inc | D-Wave Квантовые Технологии Inc | D-Wave Quantum, DWSI Holdings Inc | D-Wave Systems Inc
Юридическая фирма: Greenberg Traurig;Paul Weiss
Дата документа: 11.08.2022
Применимое право: Нью-Йорк 9

Стороны: NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | АМЕГИ БАНК | КАДЕНС БАНК | Ситибанк, Северная Америка | ПЕРВЫЙ БАНК | ФРОСТ БАНК | Национальный банк Хантингтона | НРП (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ) ООО | ТРАСТНАЯ КОМПАНИЯ | ZIONS BANCORPORATION, NA
Юридическая фирма: Винсон Элкинс; Портер Хеджес; Лэтэм Уоткинс0057 ПЕРЕУСТУПКА АРЕНДА И АРЕНДА

Стороны: ЖИЛОЙ ФОНД REIT III, INC. | Фоли Ларднер, ТОО | Легендарные облигации А-1, ООО | ЛФ3 РИФК ТРС, ООО | ЛФ3 РИФК, ООО | Жилищный фонд REIT III TRS, Inc | Жилищный фонд REIT III, Inc | Моя комиссия
Юридическая фирма: Foley Lardner
Дата документа: 11.08.2022
Применимое право: Колорадо

Стороны: LODGING FUND REIT III, INC. | Легендарные А-1 Облигации, ООО
Юридическая фирма: Foley Lardner
Дата документа: 11.08.2022
Применимое право: Колорадо

44) СОГЛАШЕНИЕ УСТУПКИ, ПЕРЕДАЧИ И НОВАЦИИ

Стороны: PRIMERICA, INC. Марш Менеджмент Сервисиз, Инк | Пекан Ре Инк | Компания по страхованию жизни Primerica | Swiss Re Life Health America Inc
Юридическая фирма: Debevoise Plimpton;Willkie Farr
Дата документа: 09.08.2022
Применимое законодательство: Массачусетс

0009

Стороны: PROVIDENT ACQUISITION CORP. | Гуаньчжун Бамбук Капитал Пте Лтд | Перфект Корп | Provident Acquisition Corp
Дата документа: 9.09.2022

46) 10017676.1 1 4837-0024-4641, v. 1 Назначение и вторая поправка на внесение в поправку и повторную ссуду этого назначения и второй поправки к Аэмплде-и Восстановление. (настоящая «Поправка») датирована и вступает в силу 16 августа 2019 г. («Дата вступления в силу») между Berrueta Family L.P., калифорнийской

Стороны: RECURSION PHARMACEUTICALS, INC. | BERRUETA FAMILY LP, RECURSION PHARMACEUTICALS, INC | Мысера, Инк | Vium, Inc
Дата документа: 09.08.2022

47) Продвинутый сотрудник Соглашение о неконкуренции, недомогании, конфиденциальности и переуступке полномочий («Соглашение»)

Стороны: FOGHORN THERAPEUTICS INC. | Foghorn Therapeutics, Inc
Дата документа: 09.08.2022
Применимое законодательство: Массачусетс

48) СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ, ПРЕДПОЛОЖЕНИИ И СОГЛАСИИ

Стороны: PROVIDENT ACQUISITION CORP. | Кофуку Ранеа Капитал Пте Лтд | Перфект Корп | Provident Acquisition Corp
Дата документа: 09.08.2022

49) НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ УЧАСТНИКОВ

Стороны: PURE HARVEST CORPORATE GROUP, INC.